INFORMACJA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: RODO, informujemy, że Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych zawartych w umowie jest Paweł Socha prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zachodniopomorskie Centrum Instalacji PAJOS zwany dalej: administratorem

W sprawach dotyczących Pana/Pani danych osobowych, należy kontaktować się z Administratorem/Inspektorem danych osobowych Panem/Panią Paweł Socha na następujące dane kontraktowe:Tel. 726377161 , mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogólne informacje o przetwarzanych danych osobowych

1.   Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO tj. w celu wykonania umowy o roboty budowlane (dalej: Umowa), której Pani/Pan jest stroną.

2.   Przekazane dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres wykonywania Umowy oraz okres gwarancji i rękojmi oraz realizacji przez Pana/Panią praw w niej wynikających.

3.   Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich nie podanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.

4.   Pani/Pana dane będą przekazywane następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:

a)     ZUS

b)     US

c)     Firm świadczących usługi IT dla Administratora

d)     Firm świadczących usługi pocztowe/ kurierskie

e)     INPRAX, platforma administracji

5.   Administrator nie będzie podejmował w stosunku do Pani/Pana danych osobowych decyzji w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art.22 RODO, w tym przede wszystkim decyzji będących wynikiem profilowania.

6.    Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Prawa jakie przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

1.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz uzyskiwania informacji zgodnie z art.15 RODO.

2.      W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawdziwe, przysługuje Pani/Panu prawo do ich sprostowania, a także żądania ich uzupełniania, jeżeli jest to niezbędne dla celów dla których są one przetwarzane.

3.      Może Pani/Pan żądać usunięcia bez zbędnej zwłoki danych osobowych, na zasadach opisanych w art.17 RODO oraz żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących zgodnie z zasadami wynikającymi z art.18 RODO.

4.      Zgodnie z art.20 RODO może Pani/Pan żądać przeniesienia swoich danych osobowych. Administrator zobowiązany jest udostępnić dane osobowe przekazane przez Panią/Pana w sposób umożliwiający łatwy ich odczyt lub też przesłać dane (na wyraźne Pani/Pana żądanie) bezpośrednio innemu wskazanemu administratorowi.

5.      Ze względu na podstawę przetwarzania danych osobowych, nie przysługuje Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art.21 RODO.

W razie uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o naszych usługach:

Zachodniopomorskie Centrum Instalacji PAJOS

ul. Rzemieślnicza 7
72-123 Pucice
woj. zachodniopomorskie

Nasza siedziba znajduje się w pobliżu Szczecina

Tel. 726 377 161

biuro@zcipajos.pl

Pompy ciepła Szczecin | Rekuperacja Szczecin | Odkurzacz centralny Szczecin | Instalacje ogrzewcze Szczecin | Hydraulika Szczecin | Biologiczne oczyszczalnie ścieków Szczecin | Systemy zagospodarowania wody deszczowej Szczecin | Klimatyzacja Szczecin | Polityka Prywatności