INFORMACJA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: RODO, informujemy, że Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych zawartych w umowie jest Paweł Socha prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zachodniopomorskie Centrum Instalacji PAJOS zwany dalej: administratorem

W sprawach dotyczących Pana/Pani danych osobowych, należy kontaktować się z Administratorem/Inspektorem danych osobowych Panem/Panią Paweł Socha na następujące dane kontraktowe:Tel. 726377161 , mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogólne informacje o przetwarzanych danych osobowych

1.   Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO tj. w celu wykonania umowy o roboty budowlane (dalej: Umowa), której Pani/Pan jest stroną.

2.   Przekazane dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres wykonywania Umowy oraz okres gwarancji i rękojmi oraz realizacji przez Pana/Panią praw w niej wynikających.

3.   Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich nie podanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.

4.   Pani/Pana dane będą przekazywane następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:

a)     ZUS

b)     US

c)     Firm świadczących usługi IT dla Administratora

d)     Firm świadczących usługi pocztowe/ kurierskie

e)     INPRAX, platforma administracji

5.   Administrator nie będzie podejmował w stosunku do Pani/Pana danych osobowych decyzji w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art.22 RODO, w tym przede wszystkim decyzji będących wynikiem profilowania.

6.    Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Prawa jakie przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

1.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz uzyskiwania informacji zgodnie z art.15 RODO.

2.      W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawdziwe, przysługuje Pani/Panu prawo do ich sprostowania, a także żądania ich uzupełniania, jeżeli jest to niezbędne dla celów dla których są one przetwarzane.

3.      Może Pani/Pan żądać usunięcia bez zbędnej zwłoki danych osobowych, na zasadach opisanych w art.17 RODO oraz żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących zgodnie z zasadami wynikającymi z art.18 RODO.

4.      Zgodnie z art.20 RODO może Pani/Pan żądać przeniesienia swoich danych osobowych. Administrator zobowiązany jest udostępnić dane osobowe przekazane przez Panią/Pana w sposób umożliwiający łatwy ich odczyt lub też przesłać dane (na wyraźne Pani/Pana żądanie) bezpośrednio innemu wskazanemu administratorowi.

5.      Ze względu na podstawę przetwarzania danych osobowych, nie przysługuje Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art.21 RODO.

W razie uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYBIERZ
PRODUCENTA
POMP CIEPŁA

Pompy ciepła alphainnoTec Szczecin

 

Pompy ciepła alphainnoTec1 Szczecin

 

Pompy ciepła alphainnoTec Szczecin

 

Pompy ciepła VIESSMAN20POMPY Szczecin

 

Pompy ciepła VAILLANT20GEOTHERM Szczecin

 

Pompy ciepła VAILLANT20AROSTOR Szczecin

 

Dane kontaktowe

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o naszych usługach:

Zachodniopomorskie Centrum Instalacji PAJOS

ul. Rzemieślnicza 7
72-123 Pucice
woj. zachodniopomorskie

Nasza siedziba znajduje się w pobliżu Szczecina

Tel. 726 377 161

biuro@zcipajos.pl

Pompy ciepła Szczecin | Rekuperacja Szczecin | Odkurzacz centralny Szczecin | Instalacje ogrzewcze Szczecin | Hydraulika Szczecin | Biologiczne oczyszczalnie ścieków Szczecin | Systemy zagospodarowania wody deszczowej Szczecin | Klimatyzacja Szczecin | Polityka Prywatności