Program Czyste Powietrze 2023

Dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Instalacje realizowane w ramach programu:

 • montaż pomp ciepła
 • montaż kotłów gazowych kondensacyjnych
 • montaż instalacji rekuperacji
 • instalacje fotowoltaiczne
 • projekty i audyty

Dla klientów ZCI PAJOS zapewniamy pełne doradztwo w zakresie dofinansowania oraz wsparcie przy ubieganiu się o środki.

 

Obejrzyj pełną instrukcję wypełniania wniosku:

Część pierwsza programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Podstawowy poziom dofinansowania obejmuje osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł. W ramach tego poziomu możliwe jest uzyskanie dofinansowania do kwoty 66 000 zł.

Formy dofinansowania

 1. dotacja
 2. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

 

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć  wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

–  dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

– 35 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej, a wnioskodawca nie będzie realizował kompleksowej termomodernizacji (dodatkowo audyt energetyczny w wysokości 1 200 zł)

60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej, a wnioskodawca będzie realizował kompleksową termomodernizę (dodatkowo audyt energetyczny w wysokości 1 200 zł)

– 41 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną bez kompleksowej termomodernizacji (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

66 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną i kompleksową termomodernizacją (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

 

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo

– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Kwota maksymalnej dotacji:

– 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej ani kompleksowej termomodernizacji (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

50 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale realizowana będzie kompleksowa termomodernizacja (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

– 31 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną bez kompleksowej termomodernizacji (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

56 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną i kompleksową termomodernizacją (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

 

Opcja 3

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji (dotyczy wyłącznie przedsięwzięć nieobejmujących mikroinstalacji fotowoltaicznej):

– 13 000 zł – dla przedsięwzięcia bez kompleksowej termomodernizacji (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

33 000 zł – dla przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

 

Beneficjenci 

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł,

1) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) ustalonym:

 • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
 • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

3) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

4) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1)-4), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Część druga programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania obejmuje osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe). W ramach tego poziomu możliwa maksymalna kwota dofinansowania wynosi 99 000 zł. W ramach programu Czyste Powietrze Plus dotacja z prefinansowaniem wynosi do 47 000 zł.

Formy dofinansowania

1. dotacja;
2. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów;
3. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego;
4. dotacja z prefinansowaniem.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:
– 50 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz nie jest przewidziana kompleksowa modernizacja (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

90 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale jest przewidziana kompleksowa modernizacja (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

– 59 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną bez kompleksowej termomodernizacji (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

99 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną i kompleksową termomodernizacją (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

– 47 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną realizowanego w ramach programu Czyste Powietrze Plus

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

 

Kwota maksymalnej dotacji:

– 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz nie jest przewidziana kompleksowa modernizacja (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

72 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale jest przewidziana kompleksowa modernizacja (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

– 41 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną bez kompleksowej termomodernizacji (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

81 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną i kompleksową termomodernizacją (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

 

Opcja 3

 

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji (dotyczy wyłącznie przedsięwzięć nieobejmujących mikroinstalacji fotowoltaicznej):

– 25 000 zł – dla przedsięwzięcia bez kompleksowej termomodernizacji (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

48 000 zł – dla przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

 

Beneficjenci

1. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a) 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w pkt 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa powyżej, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Część trzecia programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

Najwyższy poziom dofinansowania obejmuje osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe). W ramach tego poziomu możliwa kwota dofinansowania wynosi do 135 000 zł. W ramach programu Czyste Powietrze Plus dotacja z prefinansowaniem wynosi do 79 000 zł.

 

Formy dofinansowania

1. dotacja;
2. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów;
3. dotacja z prefinansowaniem.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:
– 70 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz nie jest przewidziana kompleksowa modernizacja (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

120 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale jest przewidziana kompleksowa modernizacja (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

– 79 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną bez kompleksowej termomodernizacji (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

135 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną i kompleksową termomodernizacją (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

 

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2b do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

– 50 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz nie jest przewidziana kompleksowa modernizacja (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

100 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale jest przewidziana kompleksowa modernizacja (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

– 59 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną bez kompleksowej termomodernizacji (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

115 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną i kompleksową termomodernizacją (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

 

Opcja 3

 

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji (dotyczy wyłącznie przedsięwzięć nieobejmujących mikroinstalacji fotowoltaicznej):

– 40 000 zł – dla przedsięwzięcia bez kompleksowej termomodernizacji (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

70 000 zł – dla przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Jak złożyć wniosek?

1. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.
2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
1) w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub
2) w serwisie „gov.pl”.
3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
1) poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
2) poprzez serwis „gov.pl”.
4. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.
5. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.
6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Ulga termomodernizacyjna

Co to jest?

Odliczanie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Na co?

Finansowanie wymiany źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem oraz termoizolację budynków jednorodzinnych

Jakie warunki?
 • udokumentowanie wydatków na podstawie faktur VAT,
 • przeprowadzanie audytu energetycznego,
 • przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zrealizowane w ciągu 3 lat
 • zwrot odliczonych kwot w razie niezrealizowania przedsięwzięcia
Dla kogo?

Podatnicy podatku PIT (wg skali podatkowej, 19% stawki podatku, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Jaka wysokość?

Maksymalnie 123 tysiące złotych (stan na 2023 r.).

Kto nie skorzysta?

Osoby, które skorzystały z innej pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego właściciele mieszkań, ulga nie będzie stosowana w blokach oraz zabudowie szeregowej.