INFORMACJA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: RODO, informujemy, że Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych zawartych w umowie jest Paweł Socha prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zachodniopomorskie Centrum Instalacji PAJOS zwany dalej: administratorem

W sprawach dotyczących Pana/Pani danych osobowych, należy kontaktować się z Administratorem/Inspektorem danych osobowych Panem/Panią Paweł Socha na następujące dane kontraktowe:Tel. 726377161 , mail: biuro@zcipajos.pl

Ogólne informacje o przetwarzanych danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO tj. w celu wykonania umowy o roboty budowlane (dalej: Umowa), której Pani/Pan jest stroną.
 2. Przekazane dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres wykonywania Umowy oraz okres gwarancji i rękojmi oraz realizacji przez Pana/Panią praw w niej wynikających.
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich nie podanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.
 4. Pani/Pana dane będą przekazywane następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:
 5. a)ZUS
 6. b)US
 7. c)Firm świadczących usługi IT dla Administratora
 8. d)Firm świadczących usługi pocztowe/ kurierskie
 9. e)INPRAX, platforma administracji
 10. Administrator nie będzie podejmował w stosunku do Pani/Pana danych osobowych decyzji w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art.22 RODO, w tym przede wszystkim decyzji będących wynikiem profilowania.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Prawa jakie przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz uzyskiwania informacji zgodnie z art.15 RODO.
 2. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawdziwe, przysługuje Pani/Panu prawo do ich sprostowania, a także żądania ich uzupełniania, jeżeli jest to niezbędne dla celów dla których są one przetwarzane.
 3. Może Pani/Pan żądać usunięcia bez zbędnej zwłoki danych osobowych, na zasadach opisanych w art.17 RODO oraz żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących zgodnie z zasadami wynikającymi z art.18 RODO.
 4. Zgodnie z art.20 RODO może Pani/Pan żądać przeniesienia swoich danych osobowych. Administrator zobowiązany jest udostępnić dane osobowe przekazane przez Panią/Pana w sposób umożliwiający łatwy ich odczyt lub też przesłać dane (na wyraźne Pani/Pana żądanie) bezpośrednio innemu wskazanemu administratorowi.
 5. Ze względu na podstawę przetwarzania danych osobowych, nie przysługuje Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art.21 RODO.

W razie uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.