Program Ciepłe Mieszkanie21 lipca 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpoczął pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu, jakim jest Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, co w efekcie ma pozwolić na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych.

 

Jakie są podstawowe założenia Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie?

 

NFOŚiGW wskazał, iż beneficjentami końcowymi Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie będą osoby fizyczne o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Oznacza to w praktyce, iż nowy program nie jest dedykowany osobom zamieszkującym domki jednorodzinne. Program Ciepłe Mieszkanie będzie realizowany w latach 2022-2026, przy czym przewiduje się dwa terminy składania wniosków: do 31 grudnia 2022 roku oraz do 31 grudnia 2023 roku.

 

Program Ciepłe Mieszkanie – na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 

Dofinansowanie z programu Ciepłe Mieszkanie będzie można przeznaczyć na następujące inwestycje:

  • zakup i montaż źródła ciepła;
  • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku;
  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
  • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja);
  • wykonanie dokumentacji projektowej do jednej z wyżej wymienionych inwestycji.

 

Trzy poziomy wsparcia finansowego w ramach programu Ciepłe Mieszkanie

 

Wsparcie finansowe dla uczestników Programu Ciepłe Mieszkanie będzie zróżnicowane. Główne kryterium to stopień zanieczyszczenia powietrza w danej gminie. W przypadku gmin borykających się z problemem najbardziej zanieczyszczonego powietrza, dotacja może wynosić do 17 500 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 26 900 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 39 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Aktualnie na liście widnieje 322 gmin, których mieszkańcy będą mogli ubiegać się o najwyższe kwoty dofinansowań.

Mieszkańcy pozostałych gmin mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

W ramach dofinansowania będzie można uzyskać do 30% lub 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego.

Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - założenia programu

Założenia programu Ciepłe Mieszkanie. Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/.

 

Jak złożyć wniosek w programie Ciepłe Mieszkanie?

 

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD), który posiada możliwość podpisania wniosku za pomocą profilu zaufanego.

Więcej szczegółów na temat programu można przeczytać na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/.

W Szczecinie informacje o programie wraz z danymi kontaktowymi są dostępne na stronie https://wfos.szczecin.pl/aktualnosci/cieplee-mieszkanie/.

 

Rekuperacja – postaw na czyste powietrze w Twoim mieszkaniu

 

Ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem na długie lata jest montaż mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła, zwanej rekuperacjąTen rodzaj wentylacji zaczyna być w Polsce coraz bardziej popularny i chętnie wykorzystywany zarówno w starych, jak i nowych budownictwach mieszkalnych. Dzięki dotacji z programu „Ciepłe Mieszkanie” możliwe jest zainstalowanie rekuperatora z dużym wsparciem finansowym. Firma ZCI PAJOS chętnie podejmie się w Twoim mieszkaniu instalacji rekuperatora lub ekologicznego źródła ogrzewania.