15 lipca 2022 r. został uruchomiony nowy program Czyste Powietrze Plus. Jego założeniem jest jeszcze bardziej skuteczna walka ze smogiem oraz zwiększanie zainteresowania wśród właścicieli gospodarstw domowych potrzebą wymiany starego pieca (tzw. „kopciucha”) na nowe, ekologiczne źródło ogrzewania.

 

Jakie są podstawowe założenia programu Czyste Powietrze Plus?

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wskazał, iż beneficjenci programu Czyste Powietrze Plus na wymianę starego pieca węglowego oraz kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego uzyskają wyższe dofinansowanie o kwotę 10 tysięcy złotych. W szczególnie korzystnej sytuacji znajdą się osoby o niskich dochodach, albowiem w ich przypadku maksymalna kwota dotacji może wynieść nawet 79 tysięcy złotych. Nowością w programie Czyste Powietrze Plus jest uzyskanie możliwości tzw. prefinansowania, czyli pozyskania do 50% kwoty z dotacji przed rozpoczęciem modernizacji.

 

Program Czyste Powietrze Plus – nowe zasady

 

Zwiększenie kwoty dotacji o 10 tysięcy złotych przysługuje beneficjentom o najniższych dochodach. W ich gestii leży potwierdzenie tego faktu za pośrednictwem stosownego zaświadczenia o wysokości zarobków. Dla beneficjentów chcących skorzystać z możliwości prefinansowania inwestycji warunkiem jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac modernizacyjnych zgodnych z wytycznymi programu. Realizowane przedsięwzięcie może opierać się na maksymalnie trzech umowach z wykonawcami. W programie Czyste Powietrze Plus wskazano na możliwość dostarczenia poszczególnych umów z wykonawcami podczas etapu uzupełniania wniosku, na co składający wniosek będzie miał czas 10 dni roboczych. Istotną kwestią jest to, iż pozyskana część kwoty dofinansowania zostanie przelana na konto wykonawcy, a nie osoby wnioskującej o dotację.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze Plus?

 

Z prefinansowania skorzystają beneficjenci kwalifikujący się do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Chodzi o 2 grupy beneficjentów (2 i 3 część programu Czyste Powietrze) – właścicieli domów, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi:

  • do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Te dwie grupy w programie Czyste Powietrzu Plus będą mogły otrzymać o 10 tysięcy złotych wyższą maksymalną kwotę dotacji. W ramach podwyższonego dofinansowania maksymalna dotacja w Czystym Powietrzu Plus wyniesie do 47 tys. i 79 tys. zł.

Program Czyste Powietrze Plus dedykowany jest nowym beneficjentom.  Oznacza to w praktyce, że dla osób, które skorzystały już z dotacji na termomodernizację lub wymianę kotła, nie ma możliwości pozyskania dodatkowych funduszy.

Założenia programu Czyste Powietrze Plus. Źródło: Twitter.

 

 

Jak złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze Plus?

 

Wniosek należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD), który posiada możliwość podpisania wniosku za pomocą profilu zaufanego. W przypadku braku profilu zaufanego, wnioskodawca powinien złożyć elektroniczną wersję wniosku, następnie wydrukować wypełniony formularz, podpisać go i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie. Rozpatrzenie wniosku powinno trwać maksymalnie 14 dni. Następnie w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem powinna zostać uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli do 50% przyznanej wartości dotacji. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia beneficjent będzie miał za zadanie złożyć końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie wniosku o płatność wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu.

 

Wymiana pieca – jakie wybrać źródło ogrzewania?

 

Ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem na długie lata jest wymiana pieca na pompę ciepłaTen rodzaj ogrzewania zaczyna być w Polsce coraz bardziej popularny i chętnie wykorzystywany jako korzystne dla środowiska źródła energii. Dzięki dotacjom z programu „Czyste Powietrze” możliwe jest zainstalowanie pompy ciepła z dużym wsparciem finansowym. Firma ZCI PAJOS chętnie podejmie się wymiany Twojego starego pieca na nowe źródło ogrzewania.