Rozpoczął się nabór wniosków w obszarze zielona energia w gospodarstwie o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020. Z możliwości uzyskania dofinansowania będą mogli skorzystać rolnicy, którzy planują inwestycję związaną z zainstalowaniem urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w swoim gospodarstwie.

 

Jaka jest maksymalna kwota dotacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie?

 

Maksymalna kwota pomocy, jaką można uzyskać, wynosi 150 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo. Wnioski o dofinansowanie można składać w okresie od 31 stycznia do 1 marca 2023 roku. Wsparciem finansowym objęte będą koszty kwalifikowane poniesione na realizację danej inwestycji. Standardowy poziom dofinansowania wynosi do 50% poniesionych przez inwestora kosztów kwalifikowanych. Z dodatkowej korzyści mogą skorzystać tzw. „młodzi rolnicy” (osoby do 40. roku życia posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu rolnika), którym podniesiono próg dofinansowania do poziomu 60% poniesionych kosztów.

 

Komu przysługuje możliwość uzyskania dotacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie?

 

Z dofinansowania w obszarze zielona energia w gospodarstwie 2023 mogą skorzystać rolnicy (osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego, wspólnicy spółki cywilnej) spełniający wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020. Podstawowym wymogiem jest posiadanie gospodarstwa rolnego o wielkości minimum 1 ha, przy czym dane gospodarstwo może być nieruchomością służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, bądź też terenem określanym mianem użytku rolnego. Drugim bardzo istotnym wymogiem jest prowadzenie przez beneficjenta działalności rolniczej w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej.

Z możliwości otrzymania dofinansowania wykluczeni są zgodnie z rozporządzeniem rolnicy zajmujący się chowem i hodowlą ryb oraz rolnicy prowadzący działalność w celach naukowo-badawczych (z wyjątkiem rolników będących osobą fizyczną, którzy prowadzą swoją działalność krócej niż 12 miesięcy). Dotacji nie otrzymają również rolnicy wykluczeni na podstawie specyficznych przepisów UE.

 

 

Jakie inwestycje w gospodarstwie rolnym są objęte dofinansowaniem?

 

Dofinansowanie w obszarze zielona energia w gospodarstwie przysługuje beneficjentom, którzy zamierzają:

  • zainstalować urządzenia służące wytwarzaniu energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego. Warunkiem jest ich montaż na gruntach rolnych zabudowanych lub na budynkach, które nie posiadają pokrycia dachu wykonanego z azbestu.
  • realizować inwestycję w oparciu o projekt instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego lub pompy ciepła.
  • dostosować inwestycję do odpowiedniego poziomu zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie (maksymalnie 50 kilowatów w tym do 10 kilowatów na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych wchodzących w skład gospodarstwa, co ma stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego).

Zgodnie z wytycznymi obszaru zielona energia w gospodarstwie, dofinansowanie będzie służyło pokryciu części kosztów zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego (wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią) lub pompy ciepła (pod warunkiem, że będzie ona sprzężona z instalacją produkującą energię z promieniowania słonecznego), kosztów związanych z instalacją tych urządzeń, kosztów ogólnych, takich jak przygotowanie dokumentacji technicznej operacji oraz innych kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia (koszty nadzoru inwestorskiego, koszty kierowania robotami budowlanymi, konsultacje, studia wykonalności). W zależności od zakresu i rodzaju inwestycji, do kosztów kwalifikowanych może zaliczać się również koszt zakupu sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania, a także koszt patentów i licencji.

 

Jak złożyć wniosek na dofinansowanie w obszarze zielona energia w gospodarstwie?

 

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć do oddziałów regionalnych ARiMR (lub za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR) w następujący sposób:

  • osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w odpowiednim dla rejonu prowadzenia działalności rolniczej oddziale regionalnym/biurze powiatowym ARiMR, lub
  • w formie dokumentu elektronicznego wysłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą przy wykorzystaniu platformy ePUAP (Usługi ARiMR na e-PUAP), lub
  • przesyłką rejestrowaną (list polecony), nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego.

 

Dowiedz się więcej o możliwości dofinansowania dla swojej działalności rolniczej:

 

Pobierz oficjalną broszurę informacyjną dotyczącą programu dofinansowania – [KLIKNIJ].

Przejdź na stronę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, aby pobrać stosowną dokumentację i wnioski – [KLIKNIJ].