Program Czyste Powietrze

Dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Instalacje, realizowane w ramach programu:

 • montaż pomp ciepła
 • montaż kotłów gazowych kondensacyjnych
 • montaż instalacji rekuperacji
 • instalacje gazowe
 • projekty i audyty

Ulga termomodernizacyjna

Co to jest?

Odliczanie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Na co?

Finansowanie wymiany źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem oraz termoizolację budynków jednorodzinnych

Jakie warunki?
 • udokumentowanie wydatków na podstawie faktur VAT,
 • przeprowadzanie audytu energetycznego,
 • przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zrealizowane w ciągu 3 lat
 • zwrot odliczonych kwot w razie niezrealizowania przedsięwzięcia
Dla kogo?

Podatnicy podatku PIT (wg skali podatkowej, 19% stawki podatku, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Jaka wysokość?
23% wydatków, nie więcej niż 53 tysiące złotych
Kto nie skorzysta?

Osoby, które skorzystały z innej pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego właściciele mieszkań, ulga nie będzie stosowana w blokach oraz zabudowie szeregowej.

Zakres dofinansowania

Dla istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych

I węzeł cieplny z programem temperatury
II pompa ciepła z wykonaniem montażu nowego źródła ciepła
III kocioł gazowy kondensacyjny
IV kocioł olejowy kondensacyjny
V ogrzewanie elektryczne
VI kocioł na paliwo stałe klasy 5
VII przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej
VIII docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zwilgoceniem

IX materiały budowlane ocieplenia przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, w tym ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów pod pomieszczeniami nieogrzewanymi
X drzwi i okna, bramy garażowe
XI materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej
XII instalacje przygotowania ciepłej wody użytkowej
XIII rekuperacja
XIV kolektor słoneczny, finansowanie tylko w formie pożyczki
XV ogniwo fotowoltaiczne, finansowane tylko w formie pożyczki
XVI koszt przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia

Dla nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych

I węzeł cieplny z programatorem temperatury
II pompa ciepła z osprzętem
III kocioł gazowy kondensacyjny
IV kocioł olejowy kondensacyjny
V system ogrzewania elektrycznego
VI kocioł na paliwo stałe klasy 5
VII przyłacze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej
VIII koszty w punktach od I do VII są kwalifikowane pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. dz. U. z 2015r. poz 1422, z poźn. Zm.)

 

IX koszty w punktach I do VII są kwalifikowane pod warunkiem ich poniesienia do 31 grudnia 2019r do momentu wejścia w życie przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu)

X instalacje źródeł energii odnawialnej

 1. Kolektor słoneczny*
 2. Ogniwo fotowoltaiczne finansowane w formie pozyczki*

XI rekuperacja*

*pod warunkiem: zakupu i montażu źródła ciepła wskazanego od I do VI, chyba że w budynku istnieje już źródło ciepła I do VI oraz w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. dz. U z 2015e. poz 1422, z późn. Zm.) obowiązujących do 31 grudnia

Intensywność dofinansowanie

Dotyczy Wnioskodawców, którzy NIE mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

GrupaKwota śr. miesięcznego dochodu/osoba (zł)Dotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
Pożyczka
Uzupełnienie do dotacjiPozostałe koszty kwalifikowane
Ido 600do 90%do 10%do 100%
II
601-800do 80%do 20%do 100%
III
801-1000do 70%do 30%do 100%
IV1001-1200do 60%do 40%do 100%
V1201-1400do 50%do 50%do 100%
VI1401-1600do 40%do 60%do 100%
VIIpowyżej 1600do 30%do 70%

Intensywność dofinansowanie

Dotyczy Wnioskodawców, którzy będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

GrupaKwota śr. miesięcznego dochodu/osoba (zł)Dotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
PożyczkaKwota rocznego dochodu wnioskodawcy (zł)
Uzupełnienie do dotacjiPozostałe koszty kwalifikowane
Ido 600do 90%do 10%do 100%Nie dotyczy
II601-800do 80%do 20%do 100%
III801-1000do 67%do 330%do 100%
IV1001-1200do 55%do 45%do 100%
V1201-1400do 43%do 57%do 100%
VI1401-1600do 30%do 70%do 100%
VIIpowyżej 1600do 18%do 82%do 100%do 85 528
do 15%do 85%do 100%85 528 - 125 528
do 0%do 100%do 100%powyżej 125 528

Jak złożyć wniosek?

1

Formularz wniosku wraz załącznikiem oraz instrukcją jego wypełnienia dostępne są:

a) Na stronie www.wfos.szczecin.pl, po utworzeniu konta i po zalogowaniu,

b) W siedzibie wfośigw, ul. Ludwika Solskiego 3, 71-323 Szczecin, w wersji papierowej

2

Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez aplikację internetową tj. portal Beneficjenta dostępny na stronie www.wfos.szczecin.pl

a) Przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu,

b) Przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP

3

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikiem jedynie w formie papierowej.

4

Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek na budynek/lokal mieszkalny z wydzieloną księgą wieczystą ale o innym zakresie rzeczowym. Pierwszy wniosek o dofinansowanie musi w ramach przedsięwzięcia obejmować wymianę źródła ciepła na paliwo stałe na źródło/a ciepła spełniające wymagania Programu, chyba że istniejące źródło/a ciepła spełniają wymagania określone w Programie.