Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą promocją firmy ZCI PAJOS. Do wygrania atrakcyjna nagroda!

 

 • Czas trwania promocji: 13 kwietnia – 21 czerwca 2021 roku.
 • Nagroda: Telewizor 50 cali marki Panasonic LED TX50HX810E (lub podobny).
 • Warunek udziału w promocji: zakup w czasie trwania promocji pompy ciepła Panasonic Aquarera z montażem do końca października 2021 roku (5 lat gwarancji).
 • Organizator: Firma Zachodniopomorskie Centrum Instalacji Pajos.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Promocji:

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Promocji jest Firma Zachodniopomorskie Centrum Instalacji Pajos Paweł Socha z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 7 , 72-123 Pucice zarejestrowana pod nr NIP 955 197 88 06, dane kontaktowe 726377161, biuro@zcipajos.pl
 2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Akcji na łamach serwisu.
 3. Konkurs będzie prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Zcipajos (zwanej dalej “Fanpage”).
 4. Do wygrania w KONKURSIE jest nagroda główna (telewizor marki Panasonic 50 cali).
 5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które w terminie od 13.04.2021 r. do 21.06.2021 r. podpiszą z Organizatorem umowę na zakup i montaż pompy ciepła Panasonic Aquarea.
 6. Zwycięzcy Konkursu (osoba, która otrzyma nagrodę główną) zostaną wyłonieni w wyniku losowania, transmitowanego „na żywo” za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora. O dokładnym terminie Organizator będzie informował za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.
 7. Jednocześnie Uczestnicy Konkursu muszą spełnić wszystkie wytyczne Organizatora, wymienione w paragrafie nr 2, punkty 1 oraz 2a.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
 1. podpisanie umowy na zakup i montaż pompy ciepła Panasonic Aquarea w terminie od 13.04.2021 do 21.06.2021 z montażem do końca października 2021.

§ 3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony podczas losowania „na żywo”, transmitowanego w mediach społecznościowych Organizatora.
 2. Termin losowania nagród planowany jest na lipiec 2021. O dokładnym terminie losowania nagród, Organizator będzie informował za pomocą swoich mediów społecznościowych.
 3. Organizator umieści w kuli koperty, w każdej z tych kopert znajdować się będzie imię i nazwisko osoby, która spełniła warunki paragrafie nr 2, punkty 1 oraz 2a. Z tej kuli zostanie wylosowana 1 koperta
 4. Pierwsza wylosowana osoba otrzymuje nagrodę główną – czyli telewizor marki Panasonic.

§ 4. ZASADY ODBIORU NAGRÓD

 1. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora w siedzibie firmy na ulicy Wrzesińskiej 3 w Szczecinie.

§ 5. DANE OSOBOWE

 1. Decydując się na udział w Konkursie, Uczestnik zgadza się na rejestrowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Firma Zachodniopomorskie Centrum Instalacji Pajos Paweł Socha z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 7 , 72-123 Pucice zarejestrowana pod nr NIP 955 197 88 06, dane kontaktowe 726377161 (zwany dalej „Organizatorem”) .
 3. Dane Osobowe Uczestnika Konkursu są przetwarzane zgodnie z Art. 6 Ust. 1 Lit. a Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. na podstawie zgody Uczestnika, w następujących celach:
  – w celu realizacji i udokumentowania Konkursu i działań związanych z podpisaniem umowy za zakup i montaż pompy ciepła Panasonic Aquarea, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  – w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  a) sprostowania danych,
  b) usunięcia danych,
  c) ograniczenia przetwarzania danych,
  d) przenoszenia danych,
  e) wniesienia sprzeciwu,
  f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Organizator będzie zbierał od Uczestników Konkursu dane niezbędne do realizacji działań wynikających z podpisanej z Organizatorem umowy na zakup i montaż pompy ciepła Panasonic Aquarea:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres e-mail,
  c) adres, pod którym ma zostać zrealizowany montaż,
  d) numer telefonu.
 6. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Dane uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 7. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 8. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pełna treść oświadczenia dotyczącego RODO znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w tym miejscu: https://www.zcipajos.pl/rodo/

§ 6. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres kontaktowy Organizatora: ul. Wrzesińska 3, 70-783 Szczecin.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji w formie pisemnej.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage Organizatora.